اجرای طرح فناورانه مدیریت چرخه عمر محصول در ایران‌خودرو
اجرای طرح فناورانه مدیریت چرخه عمر محصول در ایران‌خودرو – چرخان


منبع: https://charkhan.com/133756/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی