استعلام اصالت قطعات ایساکو از سامانه جامع تجارت وزارت صمت

استعلام اصالت قطعات ایساکو از سامانه جامع تجارت وزارت صمت – چرخان


منبع: https://charkhan.com/125841/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی