کامیون های دانگ فنگ با نام زامیاد باراد وارد بازار ایران می‌شوند
کامیون های دانگ فنگ با نام زامیاد باراد وارد بازار ایران می‌شوند – چرخان
منبع: https://charkhan.com/143034/%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی